تسمه حمل و فیکس بار

4 ماه قبل در تهران ، تهران
کد آگهی : 91827
    شهرتهران
    استانتهران

لیفتینگ ابزار :
وارد کننده و پخش کننده تسمه حمل بار در ایران میباشد.

مشخصات تسمه حمل بار به شرح زیر میباشد.

ابزار جرثقیل لیفتینگ :
وارد کننده و پخش کننده تسمه حمل بار در ایران میباشد.
مشخصات تسمه حمل بار به شرح زیر میباشد.

تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1 تن) :
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،1 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،2 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،3 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،4 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،5 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،6 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،7 متری ،عرض 2 سانتی متر
تسمه حمل بار 1000 کیلوگرم (1تن) ،8 متری ،عرض 2 سانتی متر

تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2 تن) :
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،1 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم( 2تن) ،2 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،3 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،4 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،5 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،6 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،7 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،8 متری ،عرض 5 سانتی متر
تسمه حمل بار 2000 کیلوگرم (2تن) ،8 متری ،عرض 5 سانتی متر

تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3 تن) :
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،1 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،2 متری ،عرض 7.5سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،3 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،4 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،5 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،6 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،7 متری ،عرض 7.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 3000 کیلوگرم (3تن) ،8 متری ،عرض 7.5 سانتی متر

تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4 تن) :
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،1 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،2 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،3 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،4 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،5 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،6 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،7 متری ،عرض 10 سانتی متر
تسمه حمل بار 4000 کیلوگرم (4تن) ،8 متری ،عرض 10 سانتی متر

تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5 تن) :
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،1 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،2 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،3 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،4 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،5 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،6 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،7 متری ،عرض 12.5 سانتی متر
تسمه حمل بار 5000 کیلوگرم (5تن) ،8 متری ،عرض 12.5 سانتی متر

تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6 تن) :
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،1 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،2 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،3 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،4 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،5 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،6 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،7 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،8 متری ،عرض 15 سانتی متر
تسمه حمل بار 6000 کیلوگرم (6تن) ،10 متری ،عرض 15 سانتی متر

تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8 تن) :
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،1 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،2 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،3 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،4 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،5 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،6 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،7 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،8 متری ،عرض 20 سانتی متر
تسمه حمل بار 8000 کیلوگرم (8تن) ،10 متری ،عرض 20 سانتی متر

تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10 تن) :
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،1 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،2 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،3 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،4 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،5 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،6 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،7 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،8 متری ،عرض 25 سانتی متر
تسمه حمل بار 10000 کیلوگرم (10تن) ،10 متری ،عرض 25 سانتی متر

تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12 تن) :
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،1 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،2 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،3 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،4 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،5 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،6 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،7 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،8 متری ،عرض 30 سانتی متر
تسمه حمل بار 12000 کیلوگرم (12تن) ،10 متری ،عرض 30 سانتی متر

هدف ما ارائه پیشنهاد برای کالای صنعتی مطابق با فعالیت و تاکید روی برآورده کردن نیاز های مشتریان است.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

8 بازدید کل ، 1 امروز

این سایت هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

گزارش مشکل آگهی

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

آگهی های مشابه